شرح وظا� وضایف دستگاه�ف ��ستگاه 

 

شرح وظایف دستگاه
 


بخش اول:
هدف و وظايف اساسی

الف :هدف
ارائه خدمات مناسب بمنظور بهبود و توسعه وضعيت اجتماعی، اقتصادی و توليدی عشاير

ب:
وظايف اساسی:
(1)- مطالعه و شناسايي امکانات و نيازمنديهای دامداران متحرک در مورد امور دام و اسکان.
(2)- تهيه و تنظيم و اجراء و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک.
سازمان می تواند اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک را با مسئوليت خود به اشخاص حقيقی يا حقوقی واگذار کند.
(3)- فراهم آوردن موجبات اسکان دامداران متحرک، با همکاری وزارت کشور.
(4)- تهيه و تنظيم و اجرای برنامه های مربوط به صنعتی کردن دامداری عشايری و اصلاح روشهای بهره برداری از منابع دامی از طريق ايجاد ايستگاههای استقرار دام و انتظار دام. پرواربندی و تامين علوفه زمستانی دام و ايجاد کشتارگاههای صنعتی و سردخانه و کارخانجات تهيه غذای دام و تبديل فرآورده های دامی راساٌ يا از طريق ارشاد و کمک در جهت تاسيس تعاونيها و شرکتهای سهامی دامداری.
(5)- احداث و نگهداری گذرگاه و آبشخوار و پناهگاهها و انبارهای ذخيره علوفه دام و تأمين آب راساً يا با خودياری عشاير.
(6)- نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشايری از لحاظ رعايت ضوابط فنی و علمی مرتعداری در جهت حفظ مراتع کشور.
(7)- کمک به ايجاد واحدهای توليدی تعاونی و گروهی نظير علوفه کاری ، مرغداری ، توليد عسل ، سبزيکاری و کشت گياهان صنعتی و صنعتي کردن اين نوع توليدات از طريق احداث تاسيسات زيربنائي ، احداث رايگان و اعطای وام.
(8)- تهيه وتنظيم و اجراء با همکاری در اجرای برنامه های آموزشی دامداران متحرک در مورد تغذيه دام ، استفاده صحيح از مراتع دامداری ، دامپروری ، بهداشت محيط ، خدمات پزشکی ، توسعه صنايع دستی و پيشگيری از امراض دامی.
(9)- کمک به بازاريابی ، حمل و فروش فرآورده های دامی و صنايع دستی دامداران متحرک اسکان يافته.
(10)- فراهم کردن تسهيلات اعتباری در حد برنامه های مصوب و نظارت بر مصرف آن.
(11)- کمک به تشکيل تعاونيهای توليد ، توزيع ، مصرف در مناطق دامداران متحرک اسکان يافته.
(12)- همکاری با ساير سازمانهای دولتی و غير دولتی جهت ايجاد هماهنگی در برنامه های عمرانی و آموزشی مناطق دامداران متحرک اسکان يافته.

وظايف مديريت امور عشاير استان کرمانشاه

4- واحدهای استانی:
- شناسائی مناطق زيست و وضعيت اقتصادی و اجتماعی عشاير در حوزه عمليات.
- شناسائی امکانات و پتانسيلهای بالقوه در مناطق عشايری.
- مطالعه کانونهای مستعد توسعه مناطق عشايری.
- جايگزيني سوخت فسيلی بمنظور حفظ و احياء مراتع ، احداث مراکز توزيع مواد سوختی و ترويج و ارائه امکانات لازم
- نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع کشاورزی از لحاظ رعايت ضوابط فنی و علمی ومرتعداری
- تهيه و تنظيم آمار جمعيت ، تعداد دام عشاير و همچنين شناخت مسير کوچ عشاير و اتراق گاههای عشاير.
-بررسی و تعيين احتياجات عشاير در منطقه عمليات در زمينه علوفه ، توليدات کشاورزی ، آب آشاميدنی و آب مورد نياز دامها و خدمات عمرانی و امور زيربنائی.
- فراهم آوردن زمينه های ايجاد و گسترش فعاليتهای تعاونی های عشايری.
- ارشاد و کمک در جهت تاسيس و اداره تعاونيهای توليد ، توزيع و مصرف دامداری ، ... عشاير.
فراهم آوردن تسهيلات لازم بمنظور اعطای وام جهت امور کشاورزی ، دامداری و دامپروری و علوفه کاری ، زنبور داری ، امور شيلات، گياهان داروئی و صنعتی و صنايع تبديلی.
- شناسائی عشاير متمايل به اسکان و همکاری در تهيه و اجرای طرحهای مربوط به اسکان.
-برنامه ريزی در جهت ساماندهی زندگی عشاير با توجه به امکانات منطقه ای.
-نظارت و حسابرسی بر عملکرد اتحاديه و تعاونيهای عشايری حوزه فعاليت استان.
-پيگيری و فراهم نمودن زمينه های اجرائی خط مشي های ابلاغی سازمان امور عشاير.
- انجام امور اداری و مالی مربوط.

1-4- واحدهای شهرستانی:
- جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در مورد وضعيت اجتماعی، اقتصادی، توليدی عشاير در منطقه عمليات (زيست بوم)
- تشخيص و تعيين نيازمنديهای عشاير در زمينه علوفه و توليدات کشاورزی، آب آشاميدنی، آب مورد نياز دامها و غيره در منطقه و خدمات عمرانی و تلاش در تامين آنها.
- انجام کمک های لازم برای تاسيس تعاونيها و توسعه و تشويق فعاليتهای تعاونی در مناطق عشايری.
- همکاری لازم با عشاير در زمان کوچ از نظر نقل و انتقال و ييلاق و قشلاق عشاير.
- ارشاد و راهنمايي عشاير در زمينه بهداشت محيط و انجام اقدامات لازم در اين زمينه.
- ترويج روش های نوين، دامداری، دامپروری و علوفه کاری.
- انجام اقدامات لازم برای حفر چاه عميق و نيمه عميق، سدهای خاکی چاههای مالداری و تامين تانکرهای ثابت و سيار جهت آب آشاميدنی و همچنين آب مورد نياز دام ها.
- تهيه علوفه در ايستگاههای استقرار دام و پرواربندی دامهای عشاير.
انجام اقدامات لازم بمنظور ايجاد و توسعه فعاليتهای صنايع دستی و صنايع دامی و تبديلی.
- انجام اقدامات لازم در زمينه ساماندهی به زندگی عشاير و اقدام در تامين خدمات زير بنائي مورد نياز.
- فراهم آوردن امکانات لازم بمنظور اعطای وام به عشاير جهت انجام امور کشاورزی دامداری، دامپروری و غلوفه کاری و صنايع دستی و تبديلی و زنبور داری، امور شيلات و گياهان داروئی و صنعتی.
- اقدام در تامين خدمات زير بنائی مورد نياز در مناطق مناسب طبق برنامه های مصوب.
- تهيه امکانات لازم و ايجاد جايگاههای سوخت رسان در مناطق عشايری.
- ترويج و آموزش شيوه های استفاده از سوخت فسيلی در مناطق عشايری.
- انجام خدمات زيربنائی مورد نياز مورد نياز در مناطق عشاير.

وظایف مدیریت امور عشایر استان

_ شناسایی مناطق زیست و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و تولیدی عشایر در حوزه عملیات

_ تهیه و تنظیم آمار جمعیت ، تعداد دام عشایر و همچنین شناخت مسیر کوچ عشایر

_ بررسی و تعیین احتیاجات عشایر در منطقه عملیات در زمینه پروژه های عمرانی ، علوفه و مواد داروئی ، واکسن ، تولیدات کشاورزی ، آب آشامیدنی عشایر ، و آب موردنیاز دامها

_ فراهم آوردن موجبات ایجاد و گسترش فعالیت های تعاونی عشایری متناسب با حدود عملیات آنها

_ ایجاد کارگاههای صنایع دستی و صنایع تبدیلی نمونه و کمک و راهنمائی های لازم به آنها

_ فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور اعطای وام جهت انجام امور دامداری ، دامپروری و کشاورزی و علوفه کاری

_ احداث ایستگاههای پرواربندی ، استقرار دام ، کشتارگاههای صنعتی ، سردخانه ، کارخانجات و کارگاههای ، تهیه خوراک دام در مراکز تجمع عشایر با توجه به برنامه های مصوب

_ تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای مربوط به تأمین اب آشامیدنی بهداشتی مورد نیاز عشایر و اب مورد نیاز دام عشایر

_ احداث و مرمت و نگهداری ایلراهها و گذرگاهها و راهها و پلهای مناطق عشایری

_ انجام امور نقشه برداری ، نقشه کشی و محاسبات فنی پروژه های عمرانی و تأسیساتی مربوط

_ نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و تأسیساتی که توسط پیمانکاران انجام می شود .

_ نظارت بر نحوه نگهداری و حفاظت از گذرگاهها ، پناهگاهها و انبارهای ذخیره علوفه دام و شبکه آبرسانی و ایستگاههای پرواربندی و ایستگاههای استقرار دام او آبشخورها در سطح مناطق عشایری .

_ تهیه دستورالعمل های لازم برای ادارت تابعه جهت ترویج روش های نوین دامداری ، دامپروری و علوفه کاری و انجام اقدامات لازم در زمینه امور بهداشتی و دامپزشکی در زمان کوچ عشایر و کمک های بین راهی

_ ایجاد و بهره برداری از مراکز پرورش دام و انجام اقدامات لازم جهت انتخاب ، اصلاح و تکثیر نژادهای دام

_ اجرای برنامه های مربوط به درمان ، تغذیه ، پرورش ، بهداشت و واکسیناسیون دامها از طریق اداره کل دامپزشکیشرح اهم وظايف واحد امور مالي

1- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق قوانين و مقررات مربوطه
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي
3- نگهداري و تحويل وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
4- نگهداري حساب اموال دلتي و نظارت بر اموال مذكور
5- ثبت و نگهداري اعتبارات و همچنين تأمين اعتبار لازم پس از كنترل اسناد هزينه برطبق قوانين و مقررات مربوطه
6- شركت در هيأتهاي مربوط به امور مناقصه در سازمان
7- صدور چكهاي مرتبط به هزينه هاي جاري و عمراني پس از تأمين اعتبارات لازم و تهيه و تنظيم ليست هاي مربوط به آن
8- جمع آوري ليست هاي پاداش ماهانه از تمام واحدهاي سازمان و تهيه اسناد مربوط جهت پرداخت پاداش ها
9- جمعداري اموال
10- پرداخت حقوق پرسنل
11- حسابداري و پرداخت حق الزحمه طرحهاي عمراني ، مطالعاتي و . . .


شرح اهم وظايف واحد طرح و برنامه :

مجموعه اي از فعاليت هاي اداري و مالي در جهت اجرا و آماده سازي براي بهره برداري و ارزشيابي طرحهاي عمراني استان و نيز فعاليت هاي جاري دستگاه مي باشد .
از اهم وظايف اين واحد مي توان به مارد زير اشاره كرد :

1- استفاده بهينه از منابع و ظرفيت هاي موجود و همچنين ايجاد ظرفيت هاي جديد از طريق مطالعه و تحقيق در مناطق عشايري استان
2- تصويب طرحها و پروژه هاي شناسايي شده و تطبيق آن با برنامه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان در قالب برنامه
3- حمايت از كارشناسان براي انجام مراحل مختلف تهيه و اجراي طرح جهت افزايش توان فني و اجرايي مديريت امور عشاير استان تهران
4- طراحي و استقرار شيوه هاي عملي دقيق براي الزام به گزارش دهي و گزارش گيري از جريان تهيه و اجراي طرح هاي عمراني در زمان معين
5- ارزشيابي زمانبندي شده از عملكرد مسئولين امور عشاير شهرستانها مشتمل بر معيارها و روش هاي ارائه شده
6- ايجاد هماهنگي در روابط بين استان و شهرستانهاي مرتبط با مطالعه و اجراي طرح هاي عمراني طرحهاي عمراني و مطالعاتي
7- تهيه و تنظيم مبادله موافقتنامه تملك دارائيهاي سرمايه اي
8- تهيه و تنظيم بودجه شرح اعتبارات هزينه اي دستگاه

و همچنين پيگيري برنامه هايي نظير :
_ تحول اداري و موارد مرتبط با توسعه منابع انساني مديريت
_ بررسي شرح خدمات ارسالي شركت هاي مرتبط با مبحث IT
_ پييگيري نصب و راه اندازي شبكه داخلي


شرح اهم وظايف واحد مطالعات
1- بررسي و مطالعه و تهيه برنامه هاي پنجساله مطالعاتي عشاير استان
2- تهيه و معرفي پروژه هاي مطالعاتي سالانه
3- انجام تشريفات قرارداد و انعقاد قراردادهاي مطالعاتي با شركتهاي منتخب
4- نظارت بر كار مشاورين در حين اجراي پروژه
5- ارزيابي پروژه هاي مطالعاتي به اتمام رسيده توسط مشاور و نهايتاً تصويب يا رد آنها
6- تهيه و ارائه آمار بارندگي به سازمان امور عشاير ايران
7- ارائه اطلاعات موجود ( بر اساس مطالعات انجام شده ) به مراجع ذيربط
8- تهيه نقشه هاي مناطق عشايري و ساير نقشه هاي مورد نياز
9- تهيه و اجراي بانك اطلاعات عشاير استان
10- تهيه گزارشات در خصوص شناسايي عشاير مورد درخواست مديريت و معاونت
11- دبيرخانه جلسات داخلي شوراي هماهنگي مديريت
12- راه اندازي و مسئوليت مركز اسناد علمي دستگاه
13- تهيه سيماي عشاير استان و شهرستانها
14- پيگيري طراحي سايت اينترنت مديريت امور عشايري استان تهران بر عهده اين واحد مي باشد


شرح اهم وظايف واحد عمران و امور زيربنايي :
1- بازديد از مناطق عشاير استان تهران
2- رايزني با مسئولين امور عشاير شهرستانها در خصوص پروژه هاي مورد نياز عشاير منطقه
3- تهيه مشخصات فني پروژه ها و براورد هزينه اجراي پروژه مطابق با استانداردهاي موجود
4- حضور در جلسات با كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و رايزني و دفاع از پروژه هاي پيشنهادي
5- پيگيري و نظارت بر اجراي پروژه هاي عمراني مصوب
6- گزارشگيري از پيشرفت فيزيكي پروژه ها بصورت زمانبندي شده از شهرستانها
7- پاسخ به مكاتبات و تهيه گزارشات ماهانه ، سالانه ، و برنامه هاي توسعه عمراني مناطق عشاير


شرح اهم وظايف واحد بهسازي توليد ، امور تعاونيها و مشاركت مردمي :

1- بهسازي امور توليد
1- فراهم كردن تسهيلات بانكي براي عشاير و شركتهاي تعاوني عشايري
2- امكان سنجي و تهيه طرحهاي توليدي در مناطق عشايري و همچنين نظارت بر اجراي آن
3- فراهم كردن زمينه هاي مناسب براي عرضه مستقيم محصولات توليدي عشاير از طريق شبكه تعاونيها
4- پيگيري امور مربوط به مراتع و اراضي در اختيار عشاير با منابع طبيعي استان
5- تأمين نهاده هاي دامي و نظارت بر اجراي آن در شبكه تعاونيها
6- پيگيري امور مربوط به بيمه دام عشاير
7- تهيه طرح تعادل دام و مرتع ، همكاري و نظارت بر اجراي آن
8- پيگيري براي اتنجام فعاليت هاي جنبي توسط عشاير بمنظور ايجاد اشتغال
9- پيگيري امور مربوط به دامپزشكي دام عشاير
10-پيگيري اجراي پروژه هاي سوخت فسيلي در مناطق عشاي

2- امور تعاونيها
1- حسابرسي شبكه تعاونيها
2- پيگيري براي تهيه اسناد و مدارك قانوني شبكه تعاونيها
3- پيگيري براي برگزاري مجامع عمومي شبكه تعاونيها
4- تأئيد اركان و كاركنان شبكه تعاونيها
5- بازرسي شبكه تعاونيها
6- پيگيري براي برگزاري جلسات هيءت مديره شبكه تعاونيها
7- تهيه آمار و اطلاعات مربوط به شبكه تعاونيها و اطلاع رساني
8- تهيه و تنظيم سياست ها و خط مشي هاي مديريت امور عشاير استان در رابطه با شبكه تعاونيها
9- پيگيري در خصوص تهيه و توزيع ارزاق عمومي مونياز عشاير توسط شبكه تعاونيها

3- مشاركت مردمي
1- پيگيري امر مربوط به بيمه خدمات درماني عشاير
2- پيشنهاد و اجراي پروژه هاي آموزشي و ترويجي براي عشاير
3- برگزاري كلاسهاي آموزشي براي اركان و كاركنان شبكه تعاونيها
4- شناسايي و معرفي عشاير نمونه استان
5- برگزاري همايش ها و گردهمايي ها براي بررسي مسائل و مشكلات در شبكه تعاونيها و جامعه عشاير
6- پيگيري جهت تشكيل بسيج عشاير در استان و نظارت بر نحوه عملكرد آن
7- پيگيري جهت جذب اعتبار 30228 در خصوص اجراي پروژه هاي ترويجي ويژه زنان عشاير


شرح اهم وظايف واحد امور حقوقي
1- رسيدگي به دعاوي و اختلافات و مطالبات شركتهاي تعاوني
2- رسيدگي به دعاوي عشاير با سازمانهاي ديگر
3- رسيدگي به دعاوي عشاير در خصوص بهره برداري از مراتع
4- رسيدگي به اختلافات مرتعي بين عشاير و اشخاص
5- تشكيل كميسيون انجام معاملات
6- تنظيم ونظارت بر قراردادهاي اجرايي سازمان با پيمانكاران
7- پيگيري و تشكيل شوراهاي حل اختلاف عشاير


شرح اهم وظايف واحد روابط عمومي
1- جمع آوري و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فعاليت ها ، اقدامات طرحها و برنامه هاي سازمان بمنظور تنظيم سياست هاي خبري تبليغاتي و اجراي طرحهاي انتشاراتي و آماده نمودن اذهان عمومي با توجه به خط و مشي كلي از طريق :
- شركت در جلسات مهم سازمان
- ارتباط مستمر و مستقيم با مسئولين
- شركت در گرد همايي ها
- دريافت گزارش فعاليت ها ، طرحها و برنامه هاي واحد هاي مختلف سازمان
- جمع آوري هرگونه اخبار و اطلاعات مورد نياز
- ارتباط مستمر با جرايد و رسانه هاي گروهي
2- فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مردم و مسئولين سازمان از طريق :
- برگزاري مصاحبه با رسانه هاي گروهي
- برپايي سخنراني ها
- سفرها ، بازديدها و ملاقاتها
- برگزاري ملاقات عام
3- برقراي ارتباط با ساير ارگانها و سازمانهاي دولتي برحسب ضرورت
4- ايجاد حسن رابطه بين كاركنان و مسئولين سازمان از طريق برقراي جلسات داخلي
5- تهيه و تدوين اخبار ، بيانيه ها ، اطلاعيه ها و پيامهاي سازمان و ترتيب نشر و انعكاس آن در رسانه هاي گروهي
6- انتشار نشريه داخلي
7- تهيه عكس ، اسلايد و فيلم از فعاليت هاي سازمان و ايجاد آرشيو سمعي و بصري
8- انجام امور خطاطي و طراحي در زمينه هاي مختلف
9- مشاركت و برنامه ريزي جهت برگزاري سمينارها ، كنفرانس ها ، نمايشگاهها و ميمهاني هاي رسمي
10- بررسي ديدگاهها و سنجش افكار عمومي در چهارچوب وظايف محوله و ارائه نتايج حاصله به مسئولين
11- انجام ساير امور مربوطه كه برحسب ضرورت از طرف رياست سازمان جهت اقدام ابلاغ مي گردد .
لازم به توضيح است موارد ذكر شده اهم شرح وظايف براي واحد روابط عمومي مي باشد ولي در واحد روابط عمومي مديريت امور عشاير استان بدليل وجود برخي محدوديت ها ازجمله منابع مالي و انساني بشتر موارد ذكر شده صورت نمي گيريد .


شرح وظايف حراست و بازرسي :
_ _ پيگيري اخذ كارت پرسنلي كاركنان _ جلوگيري از افراد متفرقه به محيط اداره
_ _ سركشي ، كنترل و حراست فيزيكي ستاد و شهرستانها
_ پيگيري ، نظارت و انجام اقدامات لازم براي جلوگيري از ايجاد رفتارها و برخوردهاي ناشايست در محيط اداره و اقدام لازم در صورت بروز از طريق مبادي ذيربط با هماهنگي
_ انجام مكاتبات محرمانه مرتبط با حراست با هماهنگي
_ بازرسي مستمر از شهرستانها و شركتها و نظارت بر عملكرد شركتها
_ پيگيري وصول بدهي بدهكاران به شركتها و اتحاديه با همكاري واحد حقوقي
_ پيگيري و برگزاري دوره هاي ترويجي ، مجامع عمومي ، جلسات هيئت مديره
_ نظارت بر انتخابات اعضاء هيئت مديره ، مديران عامل بصورت منظم در تاريخ هاي مقرر
_ پيگيري و تحقيق از مراجع ذيربط براي تشخيص صلاحيت اركان تعاونيها و معرفي براي ثبت شركتها ، ثبت تغييرات و غيره ...
_ نظارت و كنترل دقيق و دائم بر نحوه توزيع آرد ، سبوس و... و كنترل و اخذ مستندات لازم
_ ارائه گزارش بازديدها و جلسات و ارائه پيشنهادات
_ انجام ساير امور محوله و مشاركت و همكاري در ساير فعاليت هاي واحدها


شرح وظايف امور عمومي و ماشين آلات :
_ پيش بيني و خريد ملزومات ، پيگيري انجام تعميرات و تعويض موارد فرسوده و مستهلك ، نقاشي و نهايتاً نگهداري ساختمان اداري و رفع احتياجات بخش هاي مختلف
_ پيگيري انجام مستمر نظافت عمومي بخش هاي مختلف ساختمان و محوطه جلو اداره
_ پيگيري و نظارت مستمر بر نحوه تهيه ، نوع ، كيفيت و توزيع غذا و اعمال تغييرات لازم براي بهبود شرايط سرو غذا ، توزيع چاي و ...
_ نظارت بر نحوه شستشوي ظروف غذا ، استكان ها و ... و تذكرات لازم براي رعايت بهداشت كامل نيروي خدماتي از لحاظ پوشش و غيره
_ پيگيري و نظارت بر نحوه نگهداري صحيح خودروهاي ستادي و شهرستاني و تذكرات لازم
_ تشكيل پرونده كامل براي هر يك از خودروهاي مديريت ( سند ، بيمه ، كپي شناسنامه ، كپي گواهينامه راننده ، برگ تحويل و تحول ، ليست تعميرات و تعويض قطعه با هزينه مربوطه ، برگ محاسبه سوخت مصرفي و .. )
_ پيگيري و انجام بموقع تعميرات ، اخذ معاينه فني ، پرداخت جرائم توسط راننده ، اخذ طرح و مجوز تردد در محدوده ترافيك
_ نظارت و اجرايي كردن صرفه جويي در مصرف آب ، برق ، گاز ، تلفن و تذكرات لازم
_ سركشي مستمر و ارائه گزارش خسارت به كميسيون خسارت خودروها
_ پيگيري تا مرحله دريافت خودروهاي كمك دار سالم مورد نياز از جهاد كشاورزي استان
_ اخذ پرينت كاركرد تلفن ها از امور مالي و محاسبه تلفن هاي شخصي و ارائه گزارش به مديريت
_ پيگيري تا رفع موانع سندي و غيره خودروهاي فرسوده و انجام مزايده براي جايگزيني با خودروهاي نو
_ ارائه گزارش از بازديدها و جلسات و ارائه پيشنهادات
_ انجام ساير امور محوله و مشاركت و همكاري در ساير فعاليت هاي واحدها
_ انجام مسئوليت بازرسي و رسيدگي به شكايات ، شركت در جلسات مربوطه ، انجام مكاتبات و اقدامات مورد نياز


شرح وظايف نگهبان ، اپراتور تلفن و خدماتي :
_ پاسخگويي به تماسهاي تلفني و مراجعات ارباب رجوع ، تحويل فرم طرح تكريم و اخذ تكميل شده آن
_ برقراري ارتباطات تلفني واحدهاي مديريت براي انجام كارهاي اداري و ارسال نمابر به دفتر
_ جلوگيري از ورود افراد متفرقه به اداره و نيز كاركنان به نگهباني ( ورود ممنوع )
_ جلوگيري از تماس هاي تلفني شخصي به شهرستان از محل نگهباني
_ اخذ وجه كپي شخصي از افراد ( هر برگ 150 ريال ) ( ورود افراد براي كپي و تلفن ممنوع )
_ جلوگيري از پارك خودروهاي شخصي كاركنان و افراد متفرقه جلوي اداره
_ انجام فعاليت هاي خدماتي ( نظافت ساختمان ، شستشوي ظروف ، و توزيع چاي و غذا ، جابجايي اجناس و اموال اداري ، آبياري و .. ) با همكاري نيروهاي خدماتي
_ جلوگيري از خروج كاركنان بدون برگه و نيز ممانعت از خروج اموال اداري بدون برگه
_ ارائه گزارش هفتگي مكتوب از خروج كاركنان و اموال و ... به مديريت
_ راهنمايي و هدايت ارباب رجوع
_ انتقال زباله و آشغال به خارج از اداره رأ س ساعت 9 شب و جلوگيري از تجمع آشغال و زباله جلوي اداره
_ انجام ساير امور محوله و مشاركت و همكاري در ساير فعاليت هاي واحد ها
_ صرفه جويي در مصرف آب ، برق ، گاز و تلفن و ارائه پيشنهادات


شرح وظايف مسئول دفتر :
_ برقراري ارتباط تلفني مديريت با ساير سازمانها و اشخاص
_ تنظيم و يادآوري برنامه هاي ملاقات ، جلسات ، بازديدها و مأموريت هاي مديريت
_ تايپ نامه ها و گزارشات مديريت و اصلاح نامه هاي واحدهاي مديريت
_ توزيع نامه هاي وارده و تحويل شده از دبيرخانه بين واحدها و ارجاع موارد ضروري به مدير
_ ارسال نامه ها از طريق نمابر و تحويل نامه هاي صادره به دبيرخانه براي ارسال به پست يا ستزمانها
_ كنترل انجام نظافت و ساير امكانات و خدمات حوزه مديريت
_ پيگيري و توزيع دستورات مديريت و انتقال موارد شفاهي مدير به واحدها
_ ارائه پيشنهادات
_ انجام ساير امور محوله
_ مشاركت و همكاري در ساير فعاليت هاي واحدها


شرح وظايف مسئول امور عشاير شهرستان :
_ پيشنهاد پروژه هاي عمراني ، مطالعاتي ، توليدي و نظارت بر اجراي آن توسط پيمانكار
_ پاسخگويي به مكاتبات ، پيگيري و اجراي دستورالعمل ها و بخش نامه ها و موارد درخواستي از مديريت
_ شركت در جلسات و كميته هاي برنامه ريزي شهرستان و دفاع از پروژه ها ، برنامه ها و اعتبارات عشايري
_ معرفي عشاير به بانكها براي دريافت تسهيلات بانكي و پيگيري تا جذب و ارائه گزارش هفتگي آن
_ نظارت ، هدايت و حمايت از شركت تعاوني عشايري شهرستان ( ( كنترل عملكرد ، ترازهاي مالي )
_ انتخابات هيئت مديره و مديرعامل ، برگزاري مجامع عمومي ، خريد دام و فرآورده هاي دامي ، توزيع تهاده هاي دامي ، آرد و ساير مايحتاج عشاير و آبرساني سيار و ... )
_ اجراي طرح طبقه بندي و اولويت بندي عشاير ، پالايش آماري عشاير و دام مناطق عشاير و كانونها
_ همكاري در تهيه سيماي عشاير شهرستان و بانك اطلاعات عشاير ، ، طرحهاي توليدي ، خدماتي و بازرگاني
_ پيگيري و ارائه راهبردهاي اجرايي و پروژه هاي كاربردي در خصوص آئين نامه ساماندهي عشاير مصوبه هيئت وزيران از طريق كميته برنامه ريزي شهرستان ( گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي در خصوص جامعه عشايري شهرستان )
_ حفظ اموال اداري و خودروهاي تحويلي به شهرستان و پيگيري جبران خسارت وارده
_ پيگيري ارتقاء سطح و تعداد پست هاي سازماني تشكيلات شهرستاني از طريق فرمانداري و مبادي ذيربط شهرستاني
_ رسيدگي و حل اختلافات قومي قبيله اي ميان عشاير ، شناسايي افراد صالح و متعهد از ميان عشاير و تشويق آنها براي حضور به عنوان كانديد هيئت مديره و مدير عامل
_ پيگيري و تحويل پروژه هاي عمراني اجرا شده به بهره برداران و ارائه راهنمائي هاي لازم براي نگهداري آن
_ سركشي منظم و مستمر به مناطق عشايري ، ارائه گزارش بازديدها و جلسات و پيشنهادات
_ انجام ساير امور محوله ، مشاركت و همكاري در ساير فعاليت هاي واحدهاي ستادي و شهرستانهاي ديگروظایف ادارات تابعه امورعشایر ( شهرستانها و مناطق عشایری )

_ جمع اوری آمار و اطلاعات لازم در مورد وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و تولیدی عشایر در منطقه عملیات

_ تشخیص و تعیین نیازمندیهای عشایر منطقه در زمینه علوفه ، مواد داروئی ، واکسن ، تولیدات کشاورزی ، آب آشامیدنی آب موردنیاز دامها و غیره در منطقه و خدمات عمرانی و اقدام در تأمین آنها

_ انجام کمک های لازم برای تأسیس تعاونیها و توسعه و تشویق فعالیت های تعاونی در مناطق عشایری

_ همکاری لازم با عشایر در زمان کوچ از نظر ارائه خدمات حین کوچ به عشایر

_ ارشاد و راهنمائی عشایر در زمینه بهداشت محیط و انجام اقدامات لازم در این زمینه

_ ترویج روشهای نوین دامداری ، دامپروری و علوفه کاری

_ انجام اقدامات لازم برای حفر چاه عمیق و نیمه عمیق ، سدهای خاکی ، چاههای مالداری و تانکر ثابت و سیار جهت آب آشامیدنی و همچنین آب مورد نیاز دامها

_ تهیه علوفه در ایستگاههای استقرار دام و پرواربندی

_ نگهداری ، اداره و بهره برداری از ایستگاههای استقرار دام و پرواربندی و سایر تأسیسات

_ پیگیری برای واکسیناسیون دامهای عشایر بر اساس احتیاج در فصول اختلف از طریق ادارات دامپزشکی

_ انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد و توسعه فعالیت های صنایع دستی و صنایع تبدیلی

_ فراهم آوردن امکانات لازم به منظور اعطای وام به عشایر جهت انجام امور دامداری ، دامپروری ، کشاورزی و علوفه کاری

_ اقدام در تأمین خدمات عمرانی مورد نیاز عشایر در مناطق مناسب طبق برنامه های مصوب

_ پیگیری امور مربوط به بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی عشایر

_ پیگیری امور مربوط به بیمه دام عشایر