اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه

آمار کاربران

 واحد هاي عشايري استان كرمانشاه

واحد هاي عشايري استان كرمانشاه

ردیف

واحد

نام ونام خوانوادگی

سمت

تلفن

تاريخ انتصاب

1

مدیریت

حسن احمدی

مدیر

0831-7237666

27/6/1392

2

مدیریت

بهزاد محمدی

معاونت اداری مالی

8236001-0831

1/11/1390

3

مدیریت

موسی بیات

معاونت توسعه وعمران

8236001-0831

 

1/11/1390

4

واحد اداری

خانم یاوری

مسئول

8236001-0831

27/8/1382

5

واحدمالی

چنگيز شيخمرادي

مسئول

8236001-0831

15/4/1379

6

حراست

بابك بهرامی صفا

مسئول

8236199-0831

30/5/1387

7

روابط عمومی

رضا میرپناهی

كارشناس

7236001-0831

17/1/1385

8

مطالعات وبرنامه ريزي

رضا مهدوي;

مسئول

8236001-0831

3/3/1393

9

عمران

تورج آشنا

رئيس اداره عمران بهسازي وتوليد

8236001-0831

8/9/1388

10

امورهما هنگی

امید مهدي عزيز پور

مسئول

8236001-0831

3/3/1393

11

نقلیه

سیاوش لرستانی;

مسئول

8236001-0831

18/1/1389

12

طرح برنامه

فرشید معتمدی

مسئول

8236001-0831

01/04/1392

13

شبکه

حمزه فعله گري

كارشناس

8236001-0831

27/8/1382

14

امور تعاونیها

جليل چاله چاله

مسئول

8236001-0831

01/09/1389

15

دفتر

محسن كريمي;

مسئول

8236001-0831

06/06/1381