منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

 واحد هاي عشايري استان كرمانشاه

واحد هاي عشايري استان كرمانشاه

ردیف

واحد

نام ونام خوانوادگی

سمت

تلفن

تاريخ انتصاب

1

مدیریت

علی اشرف آزادی

مدیر

0831-7237666

27/6/1392

2

مدیریت

بهزاد محمدی

معاونت اداری مالی

8236001-0831

1/11/1390

3

مدیریت

موسی بیات

معاونت توسعه وعمران

8236001-0831

 

1/11/1390

4

واحد اداری

خانم یاوری

مسئول

8236001-0831

27/8/1382

5

واحدمالی

چنگيز شيخمرادي

مسئول

8236001-0831

15/4/1379

6

حراست

بابك بهرامی صفا

مسئول

8236199-0831

30/5/1387

7

روابط عمومی

سيد سجاد مير معيني

كارشناس

7236001-0831

17/1/1385

8

مطالعات وبرنامه ريزي

رضا مهدوي;

مسئول

8236001-0831

3/3/1393

9

عمران

تورج آشنا

رئيس اداره عمران بهسازي وتوليد

8236001-0831

8/9/1388

10

امورهما هنگی

امید مهدي عزيز پور

مسئول

8236001-0831

3/3/1393

11

نقلیه

آيت اله حبيب وندي;

مسئول

8236001-0831

18/1/1389

12

طرح برنامه

فرشید معتمدی

مسئول

8236001-0831

01/04/1392

13

شبکه

حمزه فعله گري

كارشناس

8236001-0831

27/8/1382

14

امور تعاونیها

جليل چاله چاله

مسئول

8236001-0831

01/09/1389

15

دفتر

محسن كريمي;

مسئول

8236001-0831

06/06/1381