آمار کاربران

 مدیران امور عشایر استان کرمانشاه

 

مدیران امور عشایر استان کرمانشاه  از بدو تاسیس تاکنون

سمت

تا تاریخ

از تاریخ

نام ونام خانوادگی

 
رئیس طرح توسعه اقتصادی واجتمائی دامداران متحرک

1358/06/14

1353/07/06

آقای فیروز تیموریان

1
رئیس اداره دامداران متحرک

1360/03/31

1358/06/14

آقای عباس فرجاد نیا 2
رئیس اداره امور عشایر 1364/02/18 1360/03/31 آقای اماموردی نورانی 3
رئیس سازمان امور عشایر

1365/06/13

1364/02/18

مهندس علی اصغر  پهلوانپور

4
رئیس اداره کل امور عشایر 1369/10/25 1365/06/13 مهندس بهروز سقایی 5
رئیس اداره کل امور عشایر 1371/07/30 1369/10/25 آقای هدایت اله فرهادی 6
سرپرست  اداره کل امور عشایر 1374/10/15 1371/07/30 آقای محمد تقی علیزاده 7
مدیر کل  اداره کل امور عشایر 1378/11/30 1374/10/15 مهندس علی اشرف آزاده 8
مدیر اداره کل امور عشایر 1380/11/30 1378/11/30 مهندس کیومرث محمدی نیا 9
مدیر اداره کل امور عشایر 1385/11/17 1380/11/30 مهندس  هوشنگ معین 10
مدیر اداره کل امور عشایر

 

1389/01/11

به رحمت خدا پیوست

1385/11/30

زنده یاد مهندس حسین محمدی

11
مدیر اداره کل امور عشایر 1392/06/27

1389/01/11

مهندس مرتضی قاسمی

12
مدیر اداره کل امور عشایر

 

-

1392/6/27

 

مهندس علی اشرف آزادی

13