اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه

آمار کاربران

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

اعطاي تسهيلات بانكي جهت احداث واحد پرواربندي كوچك

 شرايط متقاضي :

 - حداقل سن 18 و حداكثر 60 سال

 - داشتن زندگي عشايري

 - زمين مناسب جهت احداث طرح

 - نداشتن بدهي تسهيلاتي معوقه

 -  قبلاً از اين وام و وامهاي اشتغالزا استفاده نكرده باشد .

 

مدارك مورد نياز                                                                                                       
 فتوكپي وارائه اصل:
 - شناسنامه
 - كارت پايان خدمت ( براي مشمولين )
 - دفترچه خواربار
  - دفترچه دامي
 - ته سوش كوپن عشايري
 - تكميل فرمهاي چهارگانه
 - درخواست كتبي
 - پوشه و گيره

فرم معرفي نامه استفاده از تسهيلات بانكي

مشخصات
 متقاضي

اينجانب : نام                                  نام خانوادگي                            نام پدر                                     متولد

شماره شناسنامه                         محل صدور                                 از عشاير ايل                         طايفه

   متقاضي استفاده از تسهيلات بانكي بند  (           )   تبصره  (           )  جهت احداث واحد پرواربندي كوچك واقع در روستاي                                 بخش                           شهرستان                                  ميباشم .

تاريخ :                                 امضاء :

 

اداره امور عشاير شهرستان  ………

در تاريخ    /     /        از محل اجراي طرح احداث واحد پرواربندي كوچك مربوط به آقاي / خانم …………………………  بازديد بعمل آمد و تائيد مي گردد كه متقاضي زندگي عشايري داشته ، داراي دفترچه دامپزشكي ، دفترچه تعاوني عشايري ، كوپن آخرين مرحله خواروبار ويژه عشاير همچنين تائيديه عشاير بودن ،گواهي عدم بدهكاري به بانك عامل و گواهي عدم استقرار محل طرح در حريم معابر و راههاي طرح هادي روستاي …………….طبق تائيديه بنياد مسكن شهرستان ……………….. ميباشد .

نام و نام خانوادگي مسئول اداره امور عشاير شهرستان ……………… ……………………….امضاء و مهر :
نام و نام خانوادگي مسئول تسهيلات بانكي اداره امور عشاير شهرستان
……………..…………… امضاء :


 

كارشناس
 تسهيلات بانكي

پرداخت مبلغ                        هزار ريال از محل بند (       ) تبصره (        ) قانون بودجه سال              به نامبرده  بر اساس مدارك پيوست بلا مانع ميباشد .

                                                                                               تاريخ :                                 امضاء :

 

مديريت امور عشاير استان كرمانشاه

رياست محترم بانك كشاورزي شعبه …………….

سلام عليكم ،

 احتراماً  ، تقاضاي آقاي / خانم                                             جهت استفاده از مبلغ                        هزار ريال از محل اعتبار بند (        ) تبصره (         ) قانون بودجه سال             جهت پرداخت در سه مرحله ارسال ميگردد.

مستدعي است پس از عقد قرارداد مربوطه ، نسخه دوم اين فرم را ممهور و عودت فرمائيد . چنانچه نسخه دوم فرم تا مدت سي روز عودت نگردد ، فرم از نظر اين مديريت باطل محسوب شده و متقاضي ديگري جهت جايگزين معرفي خواهد شد .

ضمناً پرداخت هر قسط از تسهيلات منوط به اعلام پيشرفت فيزيكي توسط اداره شهرستان مربوطه ميباشد .

با تشكر
مرتضي قاسمي

سرپرست عشاير استان كرمانشاه

 

بانك كشاورزي

شعبه  …………

  بدينوسيله با پرداخت تسهيلات فوق به آقاي / خانم                                    موافقت و بر اساس پيشرفت فيزيكي طرح در سه مرحله به حساب نامبرده منظور ميگردد .

 نام و نام خانوادگي مقام تائيد كننده :                                                              محل امضاء و مهر بانك :