منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

اعطاي تسهيلات بانكي جهت احداث واحد پرواربندي كوچك

 شرايط متقاضي :

 - حداقل سن 18 و حداكثر 60 سال

 - داشتن زندگي عشايري

 - زمين مناسب جهت احداث طرح

 - نداشتن بدهي تسهيلاتي معوقه

 -  قبلاً از اين وام و وامهاي اشتغالزا استفاده نكرده باشد .

 

مدارك مورد نياز                                                                                                       
 فتوكپي وارائه اصل:
 - شناسنامه
 - كارت پايان خدمت ( براي مشمولين )
 - دفترچه خواربار
  - دفترچه دامي
 - ته سوش كوپن عشايري
 - تكميل فرمهاي چهارگانه
 - درخواست كتبي
 - پوشه و گيره

فرم معرفي نامه استفاده از تسهيلات بانكي

مشخصات
 متقاضي

اينجانب : نام                                  نام خانوادگي                            نام پدر                                     متولد

شماره شناسنامه                         محل صدور                                 از عشاير ايل                         طايفه

   متقاضي استفاده از تسهيلات بانكي بند  (           )   تبصره  (           )  جهت احداث واحد پرواربندي كوچك واقع در روستاي                                 بخش                           شهرستان                                  ميباشم .

تاريخ :                                 امضاء :

 

اداره امور عشاير شهرستان  ………

در تاريخ    /     /        از محل اجراي طرح احداث واحد پرواربندي كوچك مربوط به آقاي / خانم …………………………  بازديد بعمل آمد و تائيد مي گردد كه متقاضي زندگي عشايري داشته ، داراي دفترچه دامپزشكي ، دفترچه تعاوني عشايري ، كوپن آخرين مرحله خواروبار ويژه عشاير همچنين تائيديه عشاير بودن ،گواهي عدم بدهكاري به بانك عامل و گواهي عدم استقرار محل طرح در حريم معابر و راههاي طرح هادي روستاي …………….طبق تائيديه بنياد مسكن شهرستان ……………….. ميباشد .

نام و نام خانوادگي مسئول اداره امور عشاير شهرستان ……………… ……………………….امضاء و مهر :
نام و نام خانوادگي مسئول تسهيلات بانكي اداره امور عشاير شهرستان
……………..…………… امضاء :


 

كارشناس
 تسهيلات بانكي

پرداخت مبلغ                        هزار ريال از محل بند (       ) تبصره (        ) قانون بودجه سال              به نامبرده  بر اساس مدارك پيوست بلا مانع ميباشد .

                                                                                               تاريخ :                                 امضاء :

 

مديريت امور عشاير استان كرمانشاه

رياست محترم بانك كشاورزي شعبه …………….

سلام عليكم ،

 احتراماً  ، تقاضاي آقاي / خانم                                             جهت استفاده از مبلغ                        هزار ريال از محل اعتبار بند (        ) تبصره (         ) قانون بودجه سال             جهت پرداخت در سه مرحله ارسال ميگردد.

مستدعي است پس از عقد قرارداد مربوطه ، نسخه دوم اين فرم را ممهور و عودت فرمائيد . چنانچه نسخه دوم فرم تا مدت سي روز عودت نگردد ، فرم از نظر اين مديريت باطل محسوب شده و متقاضي ديگري جهت جايگزين معرفي خواهد شد .

ضمناً پرداخت هر قسط از تسهيلات منوط به اعلام پيشرفت فيزيكي توسط اداره شهرستان مربوطه ميباشد .

با تشكر
مرتضي قاسمي

سرپرست عشاير استان كرمانشاه

 

بانك كشاورزي

شعبه  …………

  بدينوسيله با پرداخت تسهيلات فوق به آقاي / خانم                                    موافقت و بر اساس پيشرفت فيزيكي طرح در سه مرحله به حساب نامبرده منظور ميگردد .

 نام و نام خانوادگي مقام تائيد كننده :                                                              محل امضاء و مهر بانك :