منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

جدول اعتبارات عمراني سال 1388 به

جدول اعتبارات عمراني سال 1388 به تفكيك نوع پروژه

عنوان پروژه

حجم عملیات

اعتبار مصوب

ميليون ريال

پيشرفت فيزيکي

مقدار

واحد

آبرساني سيار

6549

خانوار

9350

100

راهگشايي ونگهداري

  راه عشاير

445

کیلومتر

4450

100

احداث بند خاکي

48000

متر مکعب

900

100

حفر چاه

یک

حلقه

600

100

خريد کلرنياتور گازي جهت تانکرهاي آبرساني و مخازن

30

دستگاه

600

100

احداث پل و ابنيه فني

13

دهنه

3250

100

مطالعه عملياتي

1

مورد

200

100

جمع کل

19350