منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

وضعيت اعتبارات عمراني   امور عشا

وضعيت اعتبارات عمراني   امور عشايري استان كرمانشاه در سال 1386

 

اعتبارات عمراني سال 1386 مديريت امور عشاير استان كرمانشاه تا پايان اسفند ماه سال 1386 مبلغ 14626 ميليون ريال   ( چهارده ميلياردو ششصد و بيست و شش ميليون ريال)  مي باشد كه مبلغ 11476 ميليون ريال از محل اعتبارات استاني, 400 ميليون ريال از محل درآمد دو درصد نفت و گاز ،150 ميليون ريال از محل هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه اي 1800 ميليون ريال از محل اعتبارات رديف 503290(خشكسالي)  و800 ميليون ريال از محل منابع ملي تامين گرديده است. اعتبارات عمراني سالجاري  داراي رشد 39 درصدي نسبت به سال 1385 رشد مي باشد. همچنين در سالجاري حدود 13000 خانوار عشاير از خدمات عمراني فوق الذكر  بهرمند شده اند.

موافقت نامه ها درقالب  10 طرح و 55  پروژه به شرح ذيل مبادله گرديده است:

1.طرح ارائه خدمات زير بنايي و سوخت رساني به عشاير در قالب 24 پروژه با اعتبار 5694 ميليون ريال.

2.طرح ارائه خدمات به عشاير در قالب 5 پروژه با اعتبار 520 ميليون ريال .

3.طرح ارائه خدمات پشتيباني به كوچندگان شامل 9 پروژه با اعتبار  4009 ميليون ريال .

4.طرح جايگزيني سوخت فسيلي در قالب 5 پروژه با اعتبار 825 ميليون ريال.

5.طرح تعمير و تجهيز ساختمانهاي اداري امور عشايري در قالب 7 پروژه با اعتبار 828 ميليون ريال.

6.طرح راه عشايري قلعه زنجير در قالب 1 پروژه با اعتبار 150 ميليون ريال.

7.طرح جامع مطالعات در قالب يك پروژه با اعتبار 200 ميليون ريال.

8.طرح عمليات اجرائي اسكان در قالب يك پروژه با اعتبار 600 ميليون ريال.

9.طرح آبرساني سيار به عشاير در قالب يك پروژه با اعتبار 1300 ميليون ريال.

10.        پروژه تعمير و مرمت راه عشايري زردوئي در قالب يك پروژه با اعتبار 500 ميليون ريال.

     ×        جدول خلاصه تعداد پروژه هاي عمراني

اطلاعات بودجه عمراني

تعداد طرح ها عمراني

10  طرح

تعداد پروژه ها عمراني

55   پروژه

اعتبارات استاني

 11476 ميليون ريال

اعتبارات درآمد دو درصد نفت و گاز

400 ميليون ريال

اعتبارات هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه اي

150 ميليون ريال

اعتبارات  رديف 503290

1800 ميليون ريال

اعتبارات ملي

800 ميليون ريال

كل اعتبارات عمراني

14626  ميليون ريال

تخصيص اعتبارات استاني ( استاني، درآمد دو درصد نفت و گاز،  هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه اي،  رديف 503290)

12678ميليون ريال( 7/91 درصد)

تخصيص اعتبارات ملي

600 ميليون ريال( 75 درصد)

كل تخصيص در يافتي  (استاني و ملي)

13278  ميليون ريال (8/90 درصد)