منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

ليست پروژه هاي عمراني سال 1385به

ليست پروژه هاي عمراني سال 1385به تفكيك نوع پروژه

عنوان پروژه اعتبارمصوب حجم عمليات پيشرفت فيزيکي
مقدار واحد
آبرساني سيار 2100 4300 خانوار 100%
احداث پل و ابنيه فني 137 5 دهانه 100%
مرمت  پل 1450 37 دهانه 100%
حفر چاه مالداري 306 10 حلقه 100%
احداث آبشخور 258 140 متر 100%
بهسازي چشمه 167 4 دهانه 100%
راهگشايي راه عشايري 1790 100 کيلومتر 100%
احداث راه 370 3 کيلومتر 100%
احيا قنات 45 1 رشته 100%
مطالعه راه عشاير 50 1 کيلومتر 100%
نگهداري راه عشاير 400 57 کيلومتر 100%
احداث منبع آب 527 174 متر مکعب 100%
خط انتقال آب  235 9350 متر 100%
احداث آبگير خاکي 50 3 مورد 100%
خريد انشعاب آب 70 70 ميليون ريال 100%
خريد خودرو سواري 148 1 دستگاه 100%
تامين و انشعاب آب  527 1 مورد 100%
احداث استخر ذخيره آب  375 400 متر مکعب 100%
خط انتقال آب كشاورزي 113 1200 متر 100%
آموزش و ترويج عشاير 135 2400 نفر روز 100%
مطالعه شناخت برنامه ريزي 100 1 مورد 100%
تدوين نظام بهره برداري 100 2 مورد 100%
مطالعه عملياتي 120 3 مورد 100%
يارانه حمل 855 855 ميليون ريال 100%
خريد سيلندر 111 850 عدد 100%
جمع کل 10539 _ _