منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

خلاصه اي ازعملكردطرح ها و پروژه

خلاصه اي ازعملكردطرح ها و پروژه هاي انجام شده طي سال 1387

 

مديريت امور عشاير استان در سالجاري بمنظور خدمات رساني و ساماندهي به زندگي خانوارهاي عشايري با اعتباري به مبلغ 30904  ميليون ريال تعهدات اجرايي خود را در قالب  10 طرح و 56 پروژه به مرحله اجرا در آورده است.

اين اعتبارات به منظور آبرساني سيار با استفاده 26 دستگاه كاميون، 2 دستگاه نيسان وانت و 4 دستگاه تراكتور تانكردار که با توجه به پراكنش عشاير در سطح استان روزانه حجمي معادل 000/900 ليتر آب با طي مسافتي بيش از 2500 کيلومتر توزيع مي گردد. احداث100 متر مكعب منبع ذخيره آب بهداشتي، راهگشايي- احداث- نگهدارياحداث منبع ذخيره آب100 متر مكعبشايري و مرمت راه عشايري بيش از 42به ميزان0 كيلومتر، احداث 11 دهانه پل و ابنيه فني در مسير ها وراههاي عشايري،در مسر هاي  و ابنيه فنياث احداث بند خاکي جهت ذخيره آب، بهسازي 3 دهنه چشمه، احداث 120 متر آبشخور دام ،پرداخت يارانه حمل سوخت،  احداث جايگاه توزيع مواد سوختي، مطالعات طراحي سايت اسكان، مطالعه و نقشه برداري راه عشايري و... مصوب و به اجرا درآمده.

1400 ميليون ريال از اعتبار فوق الذکر با توجه به پيگيري هاي بعمل آمده و انعكاس پيامدهاي خشكسالي بر زندگي عشاير جهت آبرساني سيار و خريد کاميونهاي آبرسان مصوب گرديده است.

 

ضمناً اعتبارات عمراني سال 1387 داراي رشد 111 درصدي  نسبت به  سال 1386 مي باشد

     اهم فعاليت هاي مديريت امور عشاير:

 

1- آبرساني سيار با استفاده از كاميونهاي تانكر دار در مناطق عشايري.

 

 

 

 

2- بهسازي و بهداشتي نمودن چشمه,احداث مخزن ذخيره آب,احداث آبشخور دام,بهسازي و لايروبي و كول گذاري چاههاي مالداري,احداث سطح صيقلي و بند خاكي به منظور ساماندهي منابع آبي عشاير.

 

 

3- احداث، نگهداري و مرمت راههاي عشايري.

 

 

 

4- توزيع سيلندر گاز مايع به صورت سيار در مناطق عشايري به قيمت نقاط شهري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  با اجراي اين طرح  در حال حاضر قيمت هر سيلندر گاز11كيلويي در كليه مناطق عشايري............ تعيين گرديده در صورتي كه قيمت تمام شده با توجه به بعد مسافت و وضعيت راههاي عشايري بيش                          از 15000  ريال مي باشد

.11دستگاه خودرو    گاز رسان و20جايگاه ثابت به اين موضوع اختصاص داده شده است.

 

5-  احداث و تجهيز جايگاه ذخيره و توزيع مواد سوختي در مناطق عشايري استان.

 

 

 

خلاصه اي ازعملكردطرح ها و پروژه هاي انجام شده طي سال 1387

 

مديريت امور عشاير استان در سالجاري بمنظور خدمات رساني و ساماندهي به زندگي خانوارهاي عشايري با اعتباري به مبلغ 30904  ميليون ريال تعهدات اجرايي خود را در قالب  10 طرح و 56 پروژه به مرحله اجرا در آورده است.

اين اعتبارات به منظور آبرساني سيار با استفاده 26 دستگاه كاميون، 2 دستگاه نيسان وانت و 4 دستگاه تراكتور تانكردار که با توجه به پراكنش عشاير در سطح استان روزانه حجمي معادل 000/900 ليتر آب با طي مسافتي بيش از 2500 کيلومتر توزيع مي گردد. احداث100 متر مكعب منبع ذخيره آب بهداشتي، راهگشايي- احداث- نگهدارياحداث منبع ذخيره آب100 متر مكعبشايري و مرمت راه عشايري بيش از 42به ميزان0 كيلومتر، احداث 11 دهانه پل و ابنيه فني در مسير ها وراههاي عشايري،در مسر هاي  و ابنيه فنياث احداث بند خاکي جهت ذخيره آب، بهسازي 3 دهنه چشمه، احداث 120 متر آبشخور دام ،پرداخت يارانه حمل سوخت،  احداث جايگاه توزيع مواد سوختي، مطالعات طراحي سايت اسكان، مطالعه و نقشه برداري راه عشايري و... مصوب و به اجرا درآمده.

1400 ميليون ريال از اعتبار فوق الذکر با توجه به پيگيري هاي بعمل آمده و انعكاس پيامدهاي خشكسالي بر زندگي عشاير جهت آبرساني سيار و خريد کاميونهاي آبرسان مصوب گرديده است.

 

ضمناً اعتبارات عمراني سال 1387 داراي رشد 111 درصدي  نسبت به  سال 1386 مي باشد.

 

   منابع تامين اعتبارپروژه هاي عمراني سال 1387

 

 

منبع تامين اعتبار

تعداد پروژه

اعتبار مصوب

استاني

49

15304

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

2

8000

حساب ذخيره ارزي

3

6000

ملي

2

1600

جمع كل

56 پروژه

30904

 

 

 

 

 

   اعتبارات عمراني مصوب سال 1387به تفكيك شهرستانهاي تابعه

 

 

شهرستان

تعداد پروژه

اعتبار مصوب

اسلام آباد

4

1232

پاوه

4

905

ثلاث باباجاني

5

1901

جوانرود

3

535

دالاهو

8

2234

روانسر

2

163

سرپل ذهاب

4

2183

سنقر

0

0

صحنه

2

312

قصرشيرين

4

3223

کرمانشاه

5

1965

کنگاور

2

134

گيلانغرب

8

2498

هرسين

1

119

آبرساني استاني

4

13500

جمع كل

56

30904

 

 

 

 

 

   عناوين  واعتبارات طرح هاي عمراني

 

 

عنوان طرح

تعداد پروژه

مصوب

تخصيص

ارائه خدمات پشتيباني به کوچندگان

41

29068

24022

طرح جايگزيني سوخت فسيلي

12

1506

281

مطالعه شناخت وبرنامه ريزي

2

170

170

عمليات اجرايي اسکان عشاير

1

160

160

جمع کل

56

30904

24633