اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه

آمار کاربران

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

 

اعطاي تسهيلات بانکی بابت خريد علوفه وپرواربندي

  شرايط متقاضي :

 - داشتن زندگي عشايري

 - نداشتن بدهي تسهيلاتي معوقه

 

 مدارك مورد نياز                                                                                                          
 فتوكپي واصل :
 - شناسنامه 
 - كارت پايان خدمت ( براي مشمولين )     
 -  دفتر چه خواربار عشايري
 - دفترچه دامي       
 - ته سوش كوپن عشايري
 - درخواست كتبي   
 - فرم گزارش بازديد كارشناسي
 و پوشه وگيره