اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه

آمار کاربران

ليست تعداد خانوار کوچروي ايلات و

ليست تعداد خانوار کوچروي ايلات و مسير کوچ آنها 

#

نام ايل

شهرستانهاي محل استقرار ييلاق

شهرستانهاي محل استقرار قشلاق

مسير كوچ

1

كلهر

گيلانغرب-اسلام ‍آباد- كرمانشاه

گيلانغرب-سرپل ‍ذهاب  قصرشيرين

1- ماهيدشت ، اسلام آبادغرب ، گواور، قلاجه ، گيلانغرب ، ويژنان، سومار وبالعكس
2-  ماهيدشت، اسلام آبادغرب، دربند استخوان، پادگان ابوذر، پشته حاجيان، گورسفيد، شكميدان ، برپلنگ وبالعكس
3- ماهيدشت ، اسلام آبادغرب، دربنداستخوان، پادگان ابوذر، سرپل ذهاب ، قصرشيرين وبالعكس   

2

قلخاني

سرپل ذهاب، ثلاث باباجاني ، دالاهو

سرپل ذهاب ، ثلاث باباجاني

1- دالاهو، چم زرشك، پالان، بزميرآباد، الياسي ، پشت تنگ، جگيران، ميش رنگين وبالعكس
2-
دالاهو، چم زرشك ، پالان، بزميرآباد، الياسي، پشت تنگ ، دشت ذهاب وبالعكس
3- دالاهو، قلعه زنجير، دشت مورت ، كاني رش ، گاري وبالعكس

3

جاف

پاوه

پاوه - باينگان

باينگان ، لشكرگاه ، انجيرك‌، دروله وبالعكس

4

گوران

اسلام آبادغرب - دالاهو

اسلام آباد، سرپل ذهاب ، دالاهو

1-حومه گهواره ، دالاهو وبالعكس
2- حومه گهواره،بيونيج ، تنگ تاريكه ، سرخه ديزه ، پاطاق ، سرپل ذهاب، دشت ذهاب وبالعكس
3- حومه گهواره ، بيونيج، تنگ تاريكه، سرخه ديزه ، پاطاق، سرپل ذهاب، قصرشيرين وبالعكس

5

ثلاث باباجاني

جوانرود، روانسر، ثلاث باباجاني

ثلاث باباجاني، سرپل ذهاب

1- جوانرود، زلان، سراب برده زنجير،دشت حر،خانه شور، اشكه وباني نار، بانه دارشيخ صله وبالعكس
2-  روانسر، نهراب، بني‍گز، زمكان،دشت حر، گاري، ازگله،حسين آباد، سلمانه ، سرقلعه، جگيران ، دربندزردوبالعكس

6

سنجابي

كرمانشاه ، اسلام آبادغرب، روانسر

كرمانشاه ، اسلام آباد، قصرشيرين، سرپل ذهاب

1-  كوزران، حومه گهواره ، بانوان، دشت كرند، دربنداستخوان، پادگان ابوذر، سراب گرم، بازي دراز، نمره 2 قصرشيرين، خان ليلي، چقا حمام ،‌حومه نفت شهر بالعكس
2- كوزران، حومه گهواره، بانوان ، دشت كرند، پاطاق ، سرپل ذهاب، دشت ذهاب وبالعكس

7

زنگنه

كرمانشاه ، اسلام آبادغرب

موسيان، دهلران، دشت آزادگان

1- كرمانشاه ، دوراهي اسلام آبادغرب ، پل سيمره، بلوران، رومشكان، پل دختر، پاعلم، بيدرويه، انديمشك ، پل كرخه، دشت عباس، دهلران ، برتش، موسيان
2- كرمانشاه ، دوراهي اسلام آبادغرب، پل سيمره، بلوران، رومشكان، پل دختر، پاعلم، بيدرويه، انديمشك، دوسره، دشت آزادگان، فكه وبالعكس

8

زوله

كرمانشاه، هرسين، صحنه، سنقر،‍كنگاور

دهلران، رومشكان، دشت آزادگان، موسيان

1-كنگاور، صحنه ، بيستون، كرمانشاه، دوراهي اسلام آبادغرب، پل سيمره، بلوران، رومشكان، پل دختر، پاعلم، مورموري ، گچ زاغ، دالپري، ارتفاعات پتك، موسيان وبالعكس
2-  صحنه ، بيستون، هرسين، كرمانشاه، دوراهي اسلام آبادغرب، پل سيمره، بلوران، رومشكان، پل دختر، پاعلم ، بيدرويه، انديمشك، پل كرخه، دشت عباس ، دهلران، برتش، فكه، دشت آزادگان وبالعكس
3- صحنه، بيستون، كرمانشاه ، گردنه قرار، كله جوب، پشته ديزه، سرفيروزآباد، سان رستم، دوراهي كهره ، بلوران، ريش بر، روبروي دره شهر، رومشكان، منطقه بان هروبالعكس

9

كرند

دالاهو

سرپل ذهاب ، قصرشيرين

1-دشت كرند، پاطاق، سرپل ذهاب، حومه قصرشيرين وبالعكس
2-  دشت كرند، پاطاق، سرپل ذهاب، بازي دراز، نمره 2 قصرشيرين، گندمبان وبالعكس

10

بان زرده

دالاهو

سرپل ذهاب ، دالاهو

1- منطقه ريجاب، بان زرده، بابا يادگار، سياوانه، دالاهو وبالعكس

11

بالاوند

كرمانشاه

كرمانشاه

روستاهاي سرفيروزآباد، ارتفاعات كوه سفيد وسبز عمووبالعكس

12

تركاشوند

صحنه،كنگاور، اسدآباد، تويسركان

گيلانغرب، صحنه

 كنگاور، صحنه، بيستون، كرمانشاه، اسلام آبادغرب ، كرند، پاطاق، سرپل ذهاب، پشته حاجيان، اسدآباد وبالعكس 

13

جمهور

همدان، اسدآباد، سنقر، صحنه

مهران، سرپل ذهاب،گيلانغرب

1-اسدآباد، كنگاور، صحنه، بيستون، كرمانشاه، اسلام آبادغرب، كرند، پاطاق، سرپل ذهاب، پشته حاجيان وبالعكس
2-  اسد آباد، كنگاور، صحنه، بيستون ، كرمانشاه، دوراهي اسلام آبادغرب، گواور ، قلاجه، ايوان، ايلام ، صالح آباد، مهران وبالعكس

14

پايروند

كرمانشاه

كرمانشاه

ميان دربند، ارتفاعات ميان دربند وپرو وبالعكس

15

طايفه مستقل عثمانوند

كرمانشاه

كرمانشاه

بوژان ، آبران، پشت كبودعثمانوند وبالعكس