اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه

آمار کاربران

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

 

صدور برگ حمل مايحتاج ويژه مناطق مرزي


 شرايط متقاضي :
ارائه كارت تردد عشايري توسط صاحب محموله
 
 مدارك مورد نياز:
 - ارائه مشخصات راننده و كاميون يا وانت و نوع محموله