منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

آماردام عشاير استان کرمانشاه

آماردام عشاير استان کرمانشاه

عشاير استان تعداد 1443297 راس دام را دراختيار دارند . ازاين تعداد 929274 راس گوسفند وبره 278782 راس بز وبزغاله ، 19118 راس گاو وگوساله و11859 راس انواع تك سميان است .

نمودار تعداد دام عشايراستان به تفکيک هرايل :