عنوان

عنوان‌خدمت/زیرخدمت

شناسه

لینک‌خدمات‌الکترونیکی

اطلاعات‌زیرخدمت

راهنما

تامین و توزیع سوخت فسیلی (نفت و گاز)

13031196100

غیر الکترونیکی

 

راهنما*

 

معرفی خدمت

    در راستای حفظ منابع پایه و جلوگیری از بوته کنی و تخریب مراتع طرح جایگزینی سوخت فسلی از برنامه دوم توسعه در دستور کار سازمان قرار گرفته است که حمایت های سازمان در این زمینه در راستای ساخت جایگاه های ذخیره و توزیع نفت و گاز و همچنین کمک به خرید خودروهای سوخت رسان، ترویج و آموزش لوازم گاز سوز و توزیع نفت و گازبوده است.

*راهنما:

اطلاعات تماس : ادارات کل / ادارات امور عشایر استانها( به لینک های استانی مراجعه شود)

اعلام مکان اخذ خدمت: به ادارات امور عشایر شهرستان مراجعه نمایند . ( به لینک های استانی مراجعه شود)

زمان انجام کار: ساعات اداری

واجدین شرایط: تمامی خانوار های عشایر و تشکلهای عشایری