منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

زندگي عشاير

 

مزيتهاي زندگي عشاير

عشاير بعنوان جامعه سوم ، زندگيشان دائماً با طبيعت و عوامل طبييعي عجين و لاينفك است ، بطوريكه عوامل طبيعي بيشترين تأثير را بصورت مستقيم بر زندگي آنان دارد ، بدين ترتيب زندگي آنان داراي مزيتهاي ذيل مي‌باشد .

      1-خودكفايي و عدم وابستگي نسبت به جوامع روستايي و شهري

      2-ساده زيستي و عدم تجملات

      3-پايبندي به آداب و سنن و روابط قومي

      4-داشتن زندگي مبتني بر دامداري و كشاورزي

      5-پايبندي به حفظ شرف ، دين و ميهن

مسائل ومشكلات ونيازهاي عشاير:

      1-مسائل و مشكلات مربوط به مراتع

      2-مسائل و مشكلات زمان و نحوه كوچ

      3-مسائل و مشكلات و موانع دامداري و دامپروري

      4-مسائل و مشكلات امور آموزشي و فرهنگي

      5-مسائل و مشكلات و نيازمنديهاي رفاهي و اجتماعي

      6-اجراي طرح تسليح و استرداد اسلحه‌هاي توقيفي عشاير و تامين امنيت آنان

      7-تشکيل شوراهاي اسلامي عشاير

      8-جبران خسارات سيل ، آتش سوزي و بلاياي طبيعي توسط دولت

      9-تأمين آب شرب و كشاورزي

10- توسعه فعاليتها ، توليدات و ايجاد فرصتهاي شغلي

 11-  اجازه كشت محصولات كشاورزي و علوفه‌اي با تأكيد بر تبديل اراضي مرتعي

12- تامين  به موقع علوفه مورد نياز دام عشاير از طريق شركتهاي تعاوني عشاير و پشتيباني امور دام

13- تامين مايحتاج و ارزاق غير قابل دسترسي عشاير از طريق شركتهاي تعاوني عشايري

اثرات خشكسالي :

      1-تخريب مراتع ، جنگلها و باغات

      2-ضرر و زيان عشاير

      3-ايجاد بيكاري و كمبود درآمد خانوارها

      4- صدمات اجتماعي بر خانوارها

      5-ايجاد شغلهاي كاذب در سطح شهرها

      6-كاهش راندمان توليد

فعاليتهاي شاخص :

  فعاليت عمده عشاير بر پايه دامداري و دامپروري است كه در جوار آن از فعاليتهاي كشاورزي و باغداري و همچنين صنايع دستي نيز بهره مي‌گيرند كه البته دامداري و دامپروري بعنوان فعاليت شاخص بخصوص با توجه به توليدات و فرآورده‌هاي دامي و زراعت و باغداري و گاهاً صنايع دستي بعنوان فعاليتهاي مكمل در زندگي عشاير نقش دارند .

توصيه‌هاي استاني :

      1-افزايش و تفكيك اعتبارات تسهيلاتي جهت ايجاد اشتغال براي عشاير

      2- تامين سوخت فسيلي عشاير

      3-بيمه خدمات درماني تمامی خانواده های عشاير

      4-بيمه دام و محصولات کشاورزی عشاير

      5-خريد تضميني دام و محصولات دامي و لبني عشاير

      6- رفع مشكلات تردد عشاير