آمار کاربران

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

 

معرفي عشاير جهت صدور دفترچه دامپزشكي

  شرايط متقاضي :
 - عشاير بودن متقاضي محرز باشد.

 مدارك مورد نياز :
 - فتوكپي شناسنامه
 - عكس 4×3 يك قطعه
 -  ارائه مدرك دال بر عشاير بودن
 - تكميل فرم مشخصات