آمار کاربران

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

 

صدور معرفي جهت دريافت كارت بيمه خدمات درماني
 

  شرايط متقاضي :
     عشاير باشد  
  مدارك مورد نياز :
 - فتوكپي شناسنامه
- عكس 4×3 يك قطعه
- ته سوش كوپن عشايري
- تكميل فرم مشخصات 

فرم مربوطه

استان :                         ايل:

شهرستان:                               طايفه:

بخش:                                        تيره:

سازمان بیمه خدمات درمانی

مشخصات اعضای خانوارهای عشایری استان کرمانشاه

   

 مجتمع عشايری:
   

 شماره صفحه:

 

خانوار

ردیف

نام و
نام خانودگی

شماره ملی

نام پدر

شماره شناسنامه

شماره مسلسل

محل صدور

سال تولد

جنس

شماره پستی

وضعیت توزیع

امضا

سریال

سری

نام

کد