منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

 

صدور معرفي جهت دريافت كارت بيمه خدمات درماني
 

  شرايط متقاضي :
     عشاير باشد  
  مدارك مورد نياز :
 - فتوكپي شناسنامه
- عكس 4×3 يك قطعه
- ته سوش كوپن عشايري
- تكميل فرم مشخصات 

فرم مربوطه

استان :                         ايل:

شهرستان:                               طايفه:

بخش:                                        تيره:

سازمان بیمه خدمات درمانی

مشخصات اعضای خانوارهای عشایری استان کرمانشاه

   

 مجتمع عشايری:
   

 شماره صفحه:

 

خانوار

ردیف

نام و
نام خانودگی

شماره ملی

نام پدر

شماره شناسنامه

شماره مسلسل

محل صدور

سال تولد

جنس

شماره پستی

وضعیت توزیع

امضا

سریال

سری

نام

کد