خدمات قابل ارائه به عشايراستان

خدمات قابل ارائه به عشايراستان

 

صدور گواهي عشايري يا معرفينامه به ادارات و بانكها:
 

شرايط متقاضي :
 - عشاير بودن متقاضي محرز باشد
 
 مدارك مورد نياز:
 ارائه يكي ازمدارك ذيل :

ــ كوپن عشايري
دفترچه دامي
دفترچه خواربارعشايري