منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

تعداد انواع دام بهره برداريهاي ع

 تعداد انواع دام بهره برداريهاي عشايردوره ييلاقي و قشلاقي استان كرمانشاه

گاوميش و بچه گاو ميش

گاو و گوساله

بز و بزغاله

گوسفند و بره

ايل

20

2698

46636

255819

كلهر

0

3193

55037

110662

قلخاني

20

1432

13043

61056

گوران

14

252

13121

82497

زنگنه

0

23

17856

115714

زوله

0

131

6505

37040

كرند

0

503

15359

88487

سنجابي

0

5265

25054

50049

ثلاث باباجاني

0

436

2506

11082

بان زرده

40

1076

19954

39560

بالاوند زردلان

0

3003

55422

19144

جاف

4

599

22377

195693

تركاشوند

0

0

4231

35447

جمهور

0

32

231

815

قلعه شاهين

0

314

2632

5743

طايفه مستقل عثمانوند

 

جمع ( راس )

الاغ وكره الاغ

قاطر و استر

 اسب  و كره اسب

ايل

308138

2272

221

472

كلهر

169538

486

117

43

قلخاني

76001

424

19

7

گوران

97361

853

275

349

زنگنه

136936

1534

1083

726

زوله

43837

161

0

0

كرند

104543

158

3

23

سنجابي

81648

651

516

110

ثلاث باباجاني

14220

195

0

1

بان زرده

61305

604

36

35

بالاوند زردلان

78081

11

487

11

جاف

221909

1949

904

382

تركاشوند

39817

114

11

14

جمهور

1194

16

0

0

قلعه شاهين

8769

74

2

4

طايفه مستقل عثمانوند