منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

New Page 1

    سطح سواد در جامعه عشايري

سواد :

سواد در جامعه عشايري گرچه پديده اي روبه گسترش است ولي هنوز 38/50 درصد جمعيت 6ساله و بيشتر عشاير دوره ييلاقي استان و45/48 درصد عشاير دوره قشلاقي بي سواد هستند .

 

 

         نسبت با سوادي درگروه سني 6-10 ساله براي عشاير دوره ييلاقي 53/61 درصد وبراي عشاير دوره قشلاقي 64/64 درصد بوده است . اين نسبت درگروه سني 65 ساله وبيشتر براي جمعيت عشاير دوره ييلاقي 67/2 درصد وبراي جمعيت عشاير دوره قشلاقي 71/2 درصد بوده است . نسبت با سوادي درتمام گروههاي سني دردوره قشلاقي حدود 1 تا 3 درصد بيشتر از دوره ييلاقي است . نسبت با سوادي مردان نيز در تمام گروههاي سني بيشتر از نسبت باسوادي زنان است .

 

          حدود 59 درصد از جمعيت 6 تا 14 ساله دردوره ييلاق و61 درصد از اين جمعيت دردوره قشلاق درحال تحصيل بوده اند . بنابراين حدود 40 درصد از افراد لازم التعليم ( 6-14 ساله ) درس نمي خوانند كه حدود 30  درصد از آنها بيسواد هستند .

آمار مذكور برنامه ريزي دقيقتر ومنسجم تري را براي آموزش عشاير مي طلبد.