منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

آمار کل دام هاي عشاير استان کرما

نمودار انواع دام عشاير استان به تفکيک نوع دام وايلات مستقر

آمار کل دام هاي عشاير استان کرمانشاه

آمار گوسفند وبره عشايراستان كرمانشاه

آمار بز وبزغاله عشايراستان كرمانشاه

آمار گاو وگوساله عشاير استان كرمانشاه

آمار گاوميش وبچه گاوميش عشاير استان كرمانشاه

آمار اسب وكره اسب عشاير استان كرمانشاه

آمارقاطر واستر عشاير استان كرمانشاه