منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

Ashayer

وضعيت اشتغال ، مذهب و بهداشت عشاير

بازگشت3  

وضع اشتغال :

از جمعيت 6 ساله وبيشتر عشايراستان 32/80 درصد شاغل ، 69/0 درصد بيكار، 23/9 درصد محصل و76/9 درصد درگروه سايرين (خانه دارها و)قراردارند . اين ارقام براي عشاير كل كشور به ترتيب برابر 88/53 ، 12/19 و18/24 درصد است . مقايسه ارقام فوق نشان مي دهد كه درصد جمعيت شاغل عشايراستان حدوداً 5/1 برابر درصد جمعيت شاغل عشايركل كشوراست . اين موضوع بيانگر اين نكته است كه درصد زيادي از زنان عشاير وافراد درسن تحصيل عشايراستان شاغل هستند .

نرخ بيكاري عشايراستان نيز خيلي كمترازبيكاري درجمعيت 10 ساله وبيشتر استان (6/6 درصد) وجمعيت عشايري كل كشوراست واين نشان مي دهد كه درجامعه عشايري استان پتانسيلهاي بيشتري براي جذب نيروي كار وجود دارد.

مذهب و زبان :

عشاير استان كرد زبان وعموماً پيرو مذهب شيعه هستند . ايلات جاف ، ثلاث باباجاني ، طايفه باباجاني از ايل‌كرند وبخشي از ايل بان زرده اهل سنت وايلات قلخاني ،گوران وبخشي از ايلات بان‌زرده،  سنجابي وكرند پيرو مذهب اهل حق و ما بقي عشاير شيعه هستند .

بهداشت و درمان :

درگذشته تشكيلات خاصي براي رفع نيازهاي بهداشتي ودرماني عشايروجود نداشته است  . ولي نزديكي زندگي انساني ودام ونقش عشاير بعنوان جماعت مولد وتوليد كننده محصولات لبني ، تامين بهداشت آنها را امري ضروري نموده است .

لذا در غالب برنامه هاي توسعه براي بهداشت ودرمان عشاير پيش بيني هاي لازم شده است . بطوري كه تاكنون بيش از 90 درصد ازخانوارهاي عشايري استان تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرارگرفته اند .