منوي اصلي
لینکهای سریع
ساختار اداري
مطالب سايت
بخش خبري
امكانات سايت
آمارها
پروژه هاي عمراني
ايلات استان كرمانشاه
سيماي عشايري استان
راهنمای ارباب رجوع
درباره ما
درخواست خدمت

آمار كاربران
_BLOCKTITLE

_CLICKTOVIEW
آخرين بروز رساني

آخرين بروز رساني  1396/1/21

زندگي عشاير

جامعه عشاير استان

تركيب اجتماعي‌ كشور متشكل از سه جامعه متمايز شهري، روستايي و عشايري است . حيات اجتماعي در اين سرزمين از ديرباز متاْثر از روابط متقابل و زندگي توأمان جوامع مذكور بوده و در اين ميان جامعه عشايري همواره نقش بارز و تعيين‌كننده درسرنوشت سياسي و زندگي اقتصادي ‌كشور داشته اند .

جامعه عشايري استان عليرغم جمعيت كم آنها نسبت به جمعيت جوامع شهري و روستايي حدود 70 درصد از عرصه استان را قلمرو زيست و فعاليت خود قرار داده ، بيش از 41 درصد دام سبك استان را دراختيار دارند و بعنوان جامعه مولد مطرح هستند و به همين لحاظ از ديد اقتصادي نيز اهميت فراوان دارند .

   ايلات وطوايف مستقل :

دراستان كرمانشاه 14 ايل(1) و يك طايفه مستقل وجود دارد .  ايلات كلهر، سنجابي، قلخاني ، بان زرده ، كرند ، گوران ، جاف ، ثلاث باباجاني ، پايروند و طايفه مستقل عثمانوند درداخل استان و ايلات جمهور، تركاشوند ، زوله وزنگنه وبالاوند زردلان به خارج ازاستان كوچ مي‌كنند .

عشاير برون كوچ به استانهاي خوزستان ، ايلام ، لرستان وهمدان كوچ مي‌كنند و نوع كوچ آنها عموماً به روش سنتي و همراه دام است .

طول مسير كوچ عشايراز 15 تا 700 كيلومتر متغير است . طول مسير كوچ 79/10 درصد از خانوارها در دوره ييلاق و73/12 درصد ازخانوارها دردوره قشلاق كمتراز 30 كيلومتر بوده است .

عشاير درون كوچ عليرغم كوتاه بودن مسير ييلاق تاقشلاق ، عموماً با ماشين كوچ مي‌‌كنند و دام را به روش سنتي و از طريق ايلراه كوچ مي دهند.

هريك از ايلات قلمروهاي نسبتاً مشخصي دارند كه زيست بوم آنها راتشكيل ميدهد . بنابراين استان كرمانشاه داراي 15 زيست بوم (2) عشايري است .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) - ايل شامل طايفه هاي متعددي است كه بعلت همخوني و خويشاوندي يا دلايل اجتماعي،سياسي و  با يكديگر متحد هستند و معمولاً دريك محدوده جغرافيايي كه زيست بوم ايل بحساب مي آيد زندگي مي كنند . گويش ،آداب و رسوم و شيوه زندگي طايفه هاي مختلف يك ايل درموارد بسياري يكسان است .

(2) زيست بوم عشايري محدوده اي است از سرزمين وقلمرو رده هاي ايلي ، علي الاصول شامل ييلاق ، قشلاق و مسير بين اين دو كه از حيث جغرافياي طبيعي ومراحل كوچ داراي وحدت و همگني نسبي و عشاير آن از لحاظ ساختار اجتماعي داراي همگني و هم سنخي هاي مشاركت برانگيز مي باشند .