آمار کاربران

زندگي عشاير

جامعه عشاير استان

تركيب اجتماعي‌ كشور متشكل از سه جامعه متمايز شهري، روستايي و عشايري است . حيات اجتماعي در اين سرزمين از ديرباز متاْثر از روابط متقابل و زندگي توأمان جوامع مذكور بوده و در اين ميان جامعه عشايري همواره نقش بارز و تعيين‌كننده درسرنوشت سياسي و زندگي اقتصادي ‌كشور داشته اند .

جامعه عشايري استان عليرغم جمعيت كم آنها نسبت به جمعيت جوامع شهري و روستايي حدود 70 درصد از عرصه استان را قلمرو زيست و فعاليت خود قرار داده ، بيش از 41 درصد دام سبك استان را دراختيار دارند و بعنوان جامعه مولد مطرح هستند و به همين لحاظ از ديد اقتصادي نيز اهميت فراوان دارند .

   ايلات وطوايف مستقل :

دراستان كرمانشاه 14 ايل(1) و يك طايفه مستقل وجود دارد .  ايلات كلهر، سنجابي، قلخاني ، بان زرده ، كرند ، گوران ، جاف ، ثلاث باباجاني ، پايروند و طايفه مستقل عثمانوند درداخل استان و ايلات جمهور، تركاشوند ، زوله وزنگنه وبالاوند زردلان به خارج ازاستان كوچ مي‌كنند .

عشاير برون كوچ به استانهاي خوزستان ، ايلام ، لرستان وهمدان كوچ مي‌كنند و نوع كوچ آنها عموماً به روش سنتي و همراه دام است .

طول مسير كوچ عشايراز 15 تا 700 كيلومتر متغير است . طول مسير كوچ 79/10 درصد از خانوارها در دوره ييلاق و73/12 درصد ازخانوارها دردوره قشلاق كمتراز 30 كيلومتر بوده است .

عشاير درون كوچ عليرغم كوتاه بودن مسير ييلاق تاقشلاق ، عموماً با ماشين كوچ مي‌‌كنند و دام را به روش سنتي و از طريق ايلراه كوچ مي دهند.

هريك از ايلات قلمروهاي نسبتاً مشخصي دارند كه زيست بوم آنها راتشكيل ميدهد . بنابراين استان كرمانشاه داراي 15 زيست بوم (2) عشايري است .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) - ايل شامل طايفه هاي متعددي است كه بعلت همخوني و خويشاوندي يا دلايل اجتماعي،سياسي و  با يكديگر متحد هستند و معمولاً دريك محدوده جغرافيايي كه زيست بوم ايل بحساب مي آيد زندگي مي كنند . گويش ،آداب و رسوم و شيوه زندگي طايفه هاي مختلف يك ايل درموارد بسياري يكسان است .

(2) زيست بوم عشايري محدوده اي است از سرزمين وقلمرو رده هاي ايلي ، علي الاصول شامل ييلاق ، قشلاق و مسير بين اين دو كه از حيث جغرافياي طبيعي ومراحل كوچ داراي وحدت و همگني نسبي و عشاير آن از لحاظ ساختار اجتماعي داراي همگني و هم سنخي هاي مشاركت برانگيز مي باشند .