اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 38923 بار نمايش يافته است . آذر 87
امروز : 1396/11/1

پرترافيك ترين ماه: دي ماه 1396 (14048 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 26 آبان ماه 1396 (1276 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 22:00 - 22:59 در مورخه : 1 دي ماه 1396 (630 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1396 (38923)


آمار ماهيانه سال : 1396

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (0)
ارديبهشت ماه (0)
خرداد ماه (0)
تير ماه (0)
مرداد ماه (0)
شهريور ماه (0)
مهر ماه (0)
آبان ماه (10594)
آذر ماه (14022)
دي ماه (14048)
بهمن ماه (259)
اسفند ماه (0)


آمار روزانه ماه : بهمن ماه, 1396

تاریخدفعات بازديد
1 100% (259)
2 0% (0)
3 0% (0)
4 0% (0)
5 0% (0)
6 0% (0)
7 0% (0)
8 0% (0)
9 0% (0)
10 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)


آمار ساعات روز : 1 بهمن ماه 1396

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 9.652% (25)
01:00 - 01:59 4.247% (11)
02:00 - 02:59 9.652% (25)
03:00 - 03:59 6.949% (18)
04:00 - 04:59 6.563% (17)
05:00 - 05:59 5.019% (13)
06:00 - 06:59 6.177% (16)
07:00 - 07:59 4.247% (11)
08:00 - 08:59 5.791% (15)
09:00 - 09:59 10.81% (28)
10:00 - 10:59 4.633% (12)
11:00 - 11:59 6.563% (17)
12:00 - 12:59 7.722% (20)
13:00 - 13:59 11.96% (31)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]