آمار کاربران

اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 79267 بار نمايش يافته است . آذر 87
امروز : 1397/2/2

پرترافيك ترين ماه: اسفند ماه 1396 (18118 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 19 اسفند ماه 1396 (1694 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 22:00 - 22:59 در مورخه : 1 دي ماه 1396 (630 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1396 (62758)
1397 (16509)


آمار ماهيانه سال : 1397

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (15755)
ارديبهشت ماه (754)
خرداد ماه (0)
تير ماه (0)
مرداد ماه (0)
شهريور ماه (0)
مهر ماه (0)
آبان ماه (0)
آذر ماه (0)
دي ماه (0)
بهمن ماه (0)
اسفند ماه (0)


آمار روزانه ماه : ارديبهشت ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 46.41% (350)
2 53.58% (404)
3 0% (0)
4 0% (0)
5 0% (0)
6 0% (0)
7 0% (0)
8 0% (0)
9 0% (0)
10 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)


آمار ساعات روز : 2 ارديبهشت ماه 1397

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 2.722% (11)
01:00 - 01:59 1.237% (5)
02:00 - 02:59 2.970% (12)
03:00 - 03:59 2.227% (9)
04:00 - 04:59 1.980% (8)
05:00 - 05:59 50.74% (205)
06:00 - 06:59 25% (101)
07:00 - 07:59 0.742% (3)
08:00 - 08:59 1.237% (5)
09:00 - 09:59 0.990% (4)
10:00 - 10:59 0.247% (1)
11:00 - 11:59 0.742% (3)
12:00 - 12:59 9.158% (37)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]