تاریخ : پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348
موضوع :
منبع این مقاله : :اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه
آدرس این مطلب : http://ashayer-ks.gov.ir///